Opći uvjeti poslovanja

 
Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, Klasa: 001-01/07-01/128,
Urbroj: 001-01/07, od 2. studenog 2007. godine „Experience Real Estate“ j.d.o.o. – agencija za
posredovanje u prometu nekretnina
– Farini 1, Višnjan 52463, OIB: 48625067544, donosi:

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

Uvod

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između „Experience Real Estate“ j.d.o.o. –
agencija za posredovanje u prometu nekretnina (u daljenjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne
osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koji stupaju u ugovorni odnos posredovanja u prometu
nekretnina.
Sklapanjem Ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama
ovih uvjeta poslovanja.
Posrednik u prometu nekretnina je agencija za posredovanje u prometu nekretnina „Experience Real
Estate“ j.d.o.o., Farini 1, Višnjan 52463, OIB: 48625067544.
Posredovanje u prometu nekretnina su radnje koje poduzima Posrednik u prometu nekretnina a koje
se tiču povezivanja Nalogodavca i treće osobe, te pregovora i pripreme za sklapanje pravnih
poslova, a kojih je predmet određena nekretnina pri prodaji, kupnji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na
površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa Ugovor o
posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmoprimac, najmodavac, kao i drugi
mogući sudionici u prometu nkretnina).
Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s Nalogodavcem poradi
pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.
Posrednička naknada je iznos koji je Nalogodavac dužan isplatiti Posredniku za usluge
posredovanja.

1. Ponuda
Ponuda Posrednika Agencije „Experience Real Estate“ j.d.o.o. temelji se na podacima koje
zaprimamo pismenim i usmenim putem, te su uvjetovani potvrdom. Zadržavamo mogućnsot
greške/zabune u opisu i cijeni nekretnine koje mogu nastati zbog pogrešno danih podataka ili
promjene uvjeta prodaje koji nisu predani pismenim putem, te mogućnost da je oglašena nekretnina
već prodana (ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (ili najma/zakupa).
Naše ponude i obavijesti primatelj (Nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše
pismeno odobrenje smije prenijeti trećim osobama. Ukoliko je primatelj naše ponude već upoznat
sa ponuđenom nekretninom, obvezan nas je bez odgode o tome obavijestiti.

2. Cijena nekretnina
Cijene nekretnina iskazane su u eurima, a plative su u kunskoj protuvrijednosti.

3. Ugovor o posredovanju
Ugovor o posredovanju sklapa se između Posrednika i Nalogodavca.
Ugovorom o posredovanju Posrednik se obvezuje dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu koja bi s
njim pregovarala o sklapanju ugovora, a Nalogodavac se obvezuje isplatiti mu posredničku
naknadu, ako ugovor bude sklopljen.
U ugovoru o posredovanju moraju biti istinito i točno naznačeni bitni podaci o predmetnoj
nekretnini.
Kod prodaje nekretnine koja je u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak svih
suvlasnika za prodaju nekretnine, u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora.
4. Isključivo posredovanje
Ugovorom o posredovanju Nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati
nijednog drugog posrednika, koja obveza mora biti izričito ugovorena.
Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivom posredovanju Nalogodavac sklopio mimo
Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, dužan je Posredniku platiti stvarne troškove
učinjene tijekom posredovanja. Ukoliko visina posredničke naknade nije ugovorena ti troškovi ne
mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.
Prilikom sklapanja ugovora o isključivom posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti
Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.

5. Obveze Posrednika
Pri posredovanju u prodaji, kupnji, najmu ili zakupu Posrednik se obvezuje obaviti sljedeće:
- zaključiti Ugovor o posredovanju s Nalogodavcem u pisanom obliku (standardni ili ugovor o
isključivom posredovanju),
- nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla,
- upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
- izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj
nekretnini i upozoriti Nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim
zemljišno-knjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima ili drugim pravima trećih
na nekretnini, pravne posljedice neispunjavanja obveza prema trećoj strani, nedostatke
građevne i uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu, te okolnosti obveze primjene pravo
prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima,
- upoznati Nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega
proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine,
- obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti
nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o
posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a zašto ima pravo na posebne, unaprijed
iskazane troškove,
- omogućiti pregled nekretnina,
- posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,
- ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s
važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište,
- obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate
ili mu moraju biti pozante,
- čuvati osobne podatke Nalogodavca, te po pisanom nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu
tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji
posreduje. Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi
zaštite Posrednik otkrije osobama s kojima nastoji Nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo
prijeko potrebno da bi Posrednik ispunio svoju obvezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s
Nalogodavcem,
- ugovaranje i koordinacija sastanka sa odvjetničkim uredom ili uredom javnog bilježnika vezano
za realizaciju kupoprodajnog ugovora,
- prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i/ili Ugovora), prilikom ovjere
potpisa u javnobilježničkom uredu,
- posredovati i sudjelovati prilikom primopredaje nekretnine, te sastaviti primopredajni zapisnik,
- u ime Nalogodavca (na temelju punomoći Nalogodavca) urudžbirati potrebnu dokumentaciju
za prijenos svih režijskih troškova sa Prodavatelja na Kupca,
- u ime Nalogodavca (na temelju punomoći Nalogodavca) urudžbirati potrebnu dokumentaciju
za prijavu poreza pri nadležnoj Poreznoj upravi,
Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili
pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
- neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine,
- organizirao susret između Nalogodavca i treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje
pravnog posla,
- nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila treće osobe ovlaštene za sklapanje
pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju nekretnine.

6. Obveze Nalogodavca
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina Nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito
sljedeće:
- obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i
predočiti točne podatke o nekretnini, te ako poseduje dati Posredniku na uvid lokacijsku,
građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid
Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
- dati Posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno
drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora, te upozoriti Posrednika na sve
uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
- osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla
razgledavanje nekretnine,
- obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje
opis nekretnine i cijenu,
- zaključivanjem posredovanog pravnog posla, potpisom kupoprodajnog ugovora odnosno
predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani posao, isplatiti Posredniku posredničku
naknadu, osim ako nije drugačije ugovoreno,
- ako je to izričito ugovoreno naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji
prelaze uobičajene troškove posredovanja,
- obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio
Posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom
koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije,
ništetna je. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tome nije postupio u dobroj vjeri, ako je
postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju
okončanja pravnog posla. Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito
nemarnog ponašanja prema Posredniku ili trećoj osobi s kojom ga je u vezu doveo Posrednik. Za
slučaj navedenog Nalogodavac je dužan platiti troškove nastale tijekom posredovanja koji ne mogu
biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

7. Ostvarivanje prava na naknadu
Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga
posla, odnosno potpisom Predugovora ili Ugovora ukoliko se ne sklapa Predugovor kojim se
Nalogodavac obvezao zaključiti posredovani posao.
Posrednička naknada se isplaćuje Posredniku istodobno ili neposredno nakon zaključenja pravnog
posla za koji je Posrednik posredovao, odnosno potpisom Predugovora ili Ugovora dviju ugovornih
strana.
Ukoliko Nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla dužan je isplatiti relane
troškove glede utrošenog vremena, oglašavanja i ostalih troškova a sve prema posredničkoj tarifi.
Nalogodavac je dužan platiti posredničku naknadu i kad je s osobom s kojom ju je u vezu doveo
Posrednik zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti
kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.
Posrednik ima pravo na posredničku naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili
roditelj Nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik
Nalogodavca dovela u vezu.
Posrednik ima pravo na posredničku naknadu i kad ona nije u Ugovoru o posredovanju izričito
ugovorena. Visina posredničke naknade utvrđuje se posredničkom tarifom.
Posrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako s Nalogodavcem sam kao stranka sklapa
ugovor koji je bio predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor s Nalogodavcem sklopi agent
koji za Posrednika obavlja poslove posredovanja.

8. Iznosi naknada
Posredniku za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa ili iznajmljivanja
nekretnina pripada posrednička naknada.
Posrednik je za svoj rad obvezan naplatiti naknadu određenu Ugovorom o posredovanju odnosno
Posredniku nije dozvoljeno pribavljanje poslova nuđenjem usluga posredovanja bez naplate
posredničke naknade.
Visina posredničke naknade za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i
iznajmljivanja nekretnina naplaćuje se u skladu s Cjenikom posredničkih provizija Udruženja
poslovanja nekretninama pri HGK koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta.
Ukoliko Nalogodavac sam ponudi Posredniku naknadu, veću od ugovorene, Posrednik smije primiti
takvu nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nesrazmijeru s njegovim uslugama, s ishodom
njegova rada i imovinskim stanjem Nalogodavca.
Cjenik je istaknut na vidljivo i pristupačno mjesto u poslovnom prostoru Posrednika i primjenjuje
se na sve ugovore, osim ako pojedinačnim ugovorom nije drugačije ugovoreno.
Dalje navedeni postoci plaćaju se kao posrednička naknada i na njih se obračunava PDV.

8.1. Kupnja
Prilikom kupnje nekretnine posrednička naknada iznosi 3% od postignutog iznosa kupoprodajne
cijene nekretnine, ali ne manje od 1.000 EUR po srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke na dan
plaćanja.
Kod Nalogodavca s kojim imamo isključivi posrednički Ugovor naplaćujemo prema iznosu
ugovorenom i navedenom u istom.

8.2. Prodaja
Prilikom prodaje nekretnine posrednička naknada iznosi 3 % od postignutog iznosa kupoprodajne
cijene nekretnine, ali ne manje od 1.000 EUR po srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke na dan
plaćanja.
Kod Nalogodavca s kojim imamo isključivi posrednički Ugovor naplaćujemo prema iznosu
ugovorenom i navedenom u istom.

8.3 Zamjena
Prilikom zamjene nekretnine posrednička naknada iznosi 3%, ali ne manje od 1.000 EUR po
srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke na dan plaćanja i naplaćuje se od svake strane u zamjeni,
a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je stranka stekla zamjenom.

8.4 Najam i zakup
Kod ugovora o najmu/zakupu naplaćuje se postotak od iznosa mjesečne najamnine, i to na sljedeći
način:
Provizija od najmodavca i zakupodavca:
- 75% minimalno
- 100 % za najam ili zakup trajanja od 12-59 mjeseci
- 150% za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više.
Provizija od najmoprimca i zakupnika:
- 75% minimalno
- 100 % minimalno za zakup
- 100 % za najam ili zakup trajanja od 12-59 mjeseci
–150% za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više.

8.5 Posrednička satnica
Iznos posredničke satnice sa uključenim troškovima (utrošeno vrijeme, izrada i oglašavanje, te
ostali troškovi vezani uz posredovani posao) iznosi 250,00 kn.

8.6. Troškovi koji nisu uključeni u posredničku naknadu
U posredničku naknadu nisu uključeni sljedeći troškovi:
- trošak upravnih ili sudskih pristojbi nastalih sa svrhom pridobivanja potrebne vlasničke i
druge dokumantacije koji su preduvjet za stavljanje nekretnine u promet,
- uknjižba vlasničkog prava u Zemljišne knjige,
- sastavljanje ugovora potrebnih za zaključenje posredovanog posla (predugovor, ugovor i sl.).

9. Suradnja sa drugim Agencijama – Posrednicima
Agencija „Experience Real Estate“ j.d.o.o. je spremna za suradnju s drugim agencijama za
posredovanje u prometu nekretnina koje poštuju temeljna etička načela. Kojima se isključuje
iznošenje neistinih podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i stranaka, omalovažavanje
drugih agencija na bilo koji način, radi pribavljanja poslova i stranaka, nerealne procjene nekretnina
radi pribavljanja posredničkih poslova i isključivanja drugih agencija s tržišta, istupanje u
sredstvima informiranja s namjerom osobne promidžbe, a na štetu drugih agencija.

10. Prestanak ugovora
Ugovor o posredovanju sklapa se na rok od 12 mjeseci i prestaje istekom roka na koji je sklopljen
ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili pismenim putem otkazom bilo koje
od ugovorenih strana. Otkazni rok traje 30 dana od primitka otkaza.
Stranke mogu odustati od Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog
roka samo iz osobito opravdanog razloga. Nalogodavac je u tom slučaju dužan nadoknaditi
Posredniku učinjene troškove.
Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog Ugovora o posredovanju nakon prestanka
tog Ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja
prije prestanka Ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u
cijelosti.
Posrednik i Nalogodavac su suglasni da se istekom ugovorenog roka Ugovor o posredovanju
ponovno produžuje na isti vremenski rok, ukoliko niti jedna od ugovoenih strana prethodno
pismeno ne otkažu Ugovor.
Kad Ugovor o posredovanju prestane zbog isteka roka, Nalogodavac je dužan nadoknaditi
Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno
plaća.

11. Opće odredbe i rješavanje sporova
Na odnose između Nalogodavca i Posrednika proizlaše iz Ugovora o posredovanju koji nisu uređeni
ovim Općim uvjetima poslovanja, niti Ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o
posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.
U slučaju spora proizašlog između Nalogodavca i Posrednika, a koji se ne bi mogao sporazumno
riješiti, nadležan je Općinski sud u Puli, Stalna služba u Poreču, osim ako se drugačije ne dogovori.
U Višnjanu, 06. studenog 2013. godine.

„Experience Real Estate“ j.d.o.o. – agencija za posredovanje u prometu nekretnina – Farini 1,
Višnjan 52463, OIB: 48625067544, temeljem Rješenja Ministarstva gospodarstva, rada i
poduzetništva je licencirana agencija za posredovanje u prometu nekretnina, a rješenje je izdano
evidentirano Klasa: UP/I-330-01/13-01/273, URBROJ: 526-04-01-01/4-13-2, te je upisana u
Registar posrednika u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj koji vodi Hrvatska gospodarska
komora.
„Experience Real Estate“ j.d.o.o.